Category Archives: Medycyna

Brak komentarzy do Niewykształcenie kanału odbytu

Niewykształcenie kanału odbytu jest spowodowane zaburzeniami rozwoju dolnej części stekowego odcinka odbytnicy łub nadmiernym rozrostem i zespoleniem guzków odbytowych.

Zahamowanie ostatniego etapu rozwoju odbytu, rozessania błony stekowej, doprowadza do częściowego lub całkowitego zamknięcia prawidłowo wykształconego kanału odbytu na wysokości zastawek odbytowych.

Read more

Brak komentarzy do Przystępując do badania i leczenia dziecka

Przez ścianę jelita drogą przebicia dostają się do jego wnętrza narzędzia lub gaziki pozostawione przez chirurga w jamie otrzewnej. Ciałem obcym formującym się w przewodzie pokarmowym jest bezoar, który powstaje z włosów lub włókien roślinnych połykanych przez dzieci neuropatyczne i psychicznie niedorozwinięte w ciągu wielu miesięcy i lat (57) (ryc. 10-64). Kamienie kałowe tworzą się w przypadku przewlekłych zaparć. Do ciał obcych należy również zaliczyć kłęby glist.

Read more

Brak komentarzy do U dzieci z okrężnicą olbrzymią

U dzieci z okrężnicą olbrzymią istnieje szczególna predyspozycja do powstania zespołu zatrucia wodą, z uwagi na dużą powierzchnię błony śluzowej, przez którą szybko może się wchłonąć znaczna ilość płynu. Resorpcję zwiększa utrudnienie wydalania wprowadzonego roztworu przez odcinek bezzwojowy i wynikające stąd zwiększone ciśnienie w świetle jelita, wzmagane intensywną perystaltyką. Nasilenie objawów zależy od ilości podanej wody.

Read more

Brak komentarzy do Przesuwająca się treść jelitowa

Przesuwająca się treść jelitowa napotyka spastyczny opór w górnej części odcinka bezzwojowego. Jelito pozbawione śródściennego unerwienia nie ma zdolności tworzenia ani przekazywania fal propulsyjnych, a więc przechodzenie treści jest możliwe tylko pod warunkiem znacznie podwyższonego ciśnienia.

Zaburzenia unerwienia obejmują również zwieracz wewnętrzny odbytu. Stan -achalazji wynika z braku bodźców hamujących, przekazywanych przez włókna beta-adrenergiczne i purynergiczne, przy jednoczesnym pobudzaniu, przekazywanym przez włókna alfa-adrenergiczne i cholinergiczne.

Read more

Brak komentarzy do Wprowadzenie palca w obręb kanału

Pomocne jest wprowadzenie palca w obręb kanału odbytu w celu upewnienia się, czy wąski odcinek odpowiada długości strefy zwieraczowej, czy sięga wyżej.

Na zdjęciach ocenia się stopień poszerzenia odbytnicy i okrężnicy esowatej, szerokość obwodowej części odbytnicy ponad kanałem odbytu, która u dzieci z bez- zwojowością jest wyraźnie węższa, oraz długość wąskiego odcinka.

Read more

Brak komentarzy do Niewykształcenie obwodowego odcinka odbytnicy

Niewykształcenie obwodowego odcinka odbytnicy powoduje brak lub zmniejszenie pola receptorów czuciowych, warunkujących prawidłowość odruchu defekacji. Nierzadko obser-

Rye. 12-21. Zdjęcie przeglądowe brzucha noworodka w pozycji odwróconej. Odbytnica rozdęta powietrzem powyżej linii łonowo- -guzicznej, widoczny cień powietrza w pęcherzu moczowym (przetoka odbytniczo- -pęcherzowa).

Read more

Brak komentarzy do ACHALAZJA ZWIERACZA WEWNĘTRZNEGO

Dodatkowym elementem odgrywającym ważną rolę w patomechanizmie zmian, stwierdzanych w chorobie Hirschsprunga jest zaburzenie czynności zwieracza we-wnętrznego odbytu, określane mianem jego achalazji.

Określenie „achalazja odbytu” zostało wprowadzone przez Fenwicka (1900)’ i Hursta (1914-1925), który stwierdził, że u podłoża tego stanu leży nieprawidłowe unerwienie zwieracza. Hurst był również twórcą zasady leczenia sfmkterotomią (1939), tak jak w achalazji przełyku, w celu trwałego zmniejszenia oporu, jaki stawia napięty mięsień.

Read more