Brak komentarzy do Wprowadzenie palca w obręb kanału

Pomocne jest wprowadzenie palca w obręb kanału odbytu w celu upewnienia się, czy wąski odcinek odpowiada długości strefy zwieraczowej, czy sięga wyżej.

Na zdjęciach ocenia się stopień poszerzenia odbytnicy i okrężnicy esowatej, szerokość obwodowej części odbytnicy ponad kanałem odbytu, która u dzieci z bez- zwojowością jest wyraźnie węższa, oraz długość wąskiego odcinka.

Read more

Brak komentarzy do Niewykształcenie obwodowego odcinka odbytnicy

Niewykształcenie obwodowego odcinka odbytnicy powoduje brak lub zmniejszenie pola receptorów czuciowych, warunkujących prawidłowość odruchu defekacji. Nierzadko obser-

Rye. 12-21. Zdjęcie przeglądowe brzucha noworodka w pozycji odwróconej. Odbytnica rozdęta powietrzem powyżej linii łonowo- -guzicznej, widoczny cień powietrza w pęcherzu moczowym (przetoka odbytniczo- -pęcherzowa).

Read more

Brak komentarzy do ACHALAZJA ZWIERACZA WEWNĘTRZNEGO

Dodatkowym elementem odgrywającym ważną rolę w patomechanizmie zmian, stwierdzanych w chorobie Hirschsprunga jest zaburzenie czynności zwieracza we-wnętrznego odbytu, określane mianem jego achalazji.

Określenie „achalazja odbytu” zostało wprowadzone przez Fenwicka (1900)’ i Hursta (1914-1925), który stwierdził, że u podłoża tego stanu leży nieprawidłowe unerwienie zwieracza. Hurst był również twórcą zasady leczenia sfmkterotomią (1939), tak jak w achalazji przełyku, w celu trwałego zmniejszenia oporu, jaki stawia napięty mięsień.

Read more

Brak komentarzy do Najdokładniejszy obraz

Jeśli obraz radiologiczny jest niejasny, to konieczne jest wykorzystanie wszystkich możliwych metod, aby nie popełnić błędu w ocenie wysokości wady, a tym samym w wyborze rozwiązania operacyjnego.

Sugeruje się podanie doustne 10-15 ml gastrografmy przez zgłębnik żołądkowy (Kiesewetter 1967, Cremin 1972). Najdokładniejszy obraz można uzyskać drogą przezsltórnego wstrzyknięcia wodnego środka cieniującego do światła ślepej bańki odbytnicy. W warunkach aseptyki chirurgicznej, pod ekranem rtg lub kontrolą monitora telewizyjnego wprowadza się w miejscu odpowiadającym odbytowi cienką igłę na strzykawce objętości 10 ml z . ..

Read more

Brak komentarzy do U dzieci z wytworzonym sztucznym odbytem

Nader ważne jest wczesne wykonanie badania urologicznego i ewentualnej grafii u wszystkich dzieci z wadami odbytu. Podkreśla się często współistnienie wad układu moczowego, które niekiedy wymagają doraźnego leczenia operacyjnego bądź zachowawczego, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie życia.

U dzieci z wy tworzonym sztucznym odbytem przed operacją zasadniczą konieczne jest wykonanie wlewu cieniującego do pętli obwodowej wyłonionej okrężnicy, łącznie z cystograiią mikcyjną lub waginografią (ryc. 12-20). Można wówczas uwidocznić końcowy odcinek jelita i niekiedy przetokę, ocenić stopień niedorozwoju odbytnicy i jej stosunek do struktur anatomicznych miednicy mniejszej.

Read more

Brak komentarzy do Jeśli widoczne są dwa ujścia:

Jeśli w obrębie sromu znajduje się tylko jedno ujście zewnętrzne, to wada odpowiada przetrwałemu stekowi z przetoką odbytniczo-stekową (ryc. 12-17 a).

Jeśli widoczne są dwa ujścia: cewki i pochwy, to wada odpowiada przetoce odbyt- niczo-pochwowej (z ujścia pochwy wydobywa się smółka – ryc. 12-17 a).

W przypadku stwierdzenia w Szparze sromowej trzech ujść, a więc jeżeli ku tyłowi od pochwy identyfikuje się dodatkowe ujście jelita, niekiedy zasłonięte spoidłem tylnym warg sromowych, wada odpowiada przemieszczeniu odbytu w obręb sromu lub przetoce odbytniczo-sromowej (ryc. 12-17). W celu rozróżnienia konieczne jest wprowadzenie do przetoki dość twardego cewnika lub zgłębnika. Jeśli kieruje się on ku tyłowi – do miejsca fizjologicznego odbytu, będąc nieraz wyczuwalny przez skórę krocza – świadczy to o przemieszczeniu lub przykryciu odbytu z przetoką do sromu. Jeśli cewnik skieruje się ku górze, równolegle do przebiegu tylnej ściany pochwy, należy przypuszczać, że jest to przetoka odbytniczo-sromowa. Dokładne stosunki anatomiczne może w tym wypadku uwidocznić wlew cieniujący doodbytniczy.

Read more

Brak komentarzy do Ocena wysokości zarośnięcia

Jeżeli podczas dokładnego oglądania nie znajduje Się żadnej przetoki, a badaniem palpacyjnym okolicy odbytu nie wyczuwa się oporu odpowiadającego wypełnionej smółką odbytnicy, zwłaszcza u dzieci z nie wykształconym zagłębieniem odbytowym, można podejrzewać wysokie zarośnięcie odbytnicy. Obowiązuje wówczas zwrócenie uwagi na wygląd oddawanego moczu, który może być podbarwiony smółką u noworodka z przetoką odbytniczo-pęcherzową, oraz na ewentualne wydobywanie się smółki przez cewkę niezależnie od mikcji, świadczące o przetoce odbytniczo-cewkowej. Pomocne jest też badanie moczu na obecność elementów smółki. W celu określenia poziomu zarośnięcia konieczne jest wykonanie badania rtg.

Read more